• page_head_bg

אחריות חשובה

אחריות חשובה

1. התחייבות לשירות באחריות: ספק "אחריות לשנתיים".

1) "אחריות לשנתיים" מתייחסת לתקופת האחריות והתיקונים ללא תשלום עבור השנתיים הראשונות לרכישת המוצר. התחייבות זו היא שמחויבות השירות של חברתנו ללקוחות שונה מתקופת האחריות של החוזה המסחרי.

2) היקף האחריות מוגבל למארח המוצר, כרטיס הממשק, האריזה והכבלים השונים, מוצרי תוכנה, מסמכים טכניים ואביזרים נוספים אינם מכוסים באחריות.

2. התמודדות עם עלויות ההובלה הנובעות מתיקון/החזרת מוצרים:

1) אם יש בעיות איכות תוך שבוע לאחר רכישת המוצר, והמראה לא נשרט, ניתן להחליפו ישירות במוצר חדש לאחר אישור מחלקת לאחר המכירה של החברה;

2) במהלך תקופת האחריות, החברה שולחת את המוצרים לאחר החלפת האחריות ללקוח או למפיץ;

3) עקב בעיות באצוות מוצרים, החברה חזרה בה מרצונה את ההחלפה.

※ אם מתקיים אחד משלושת התנאים לעיל, החברה שלנו תישא בהובלה, אחרת עלויות ההובלה שייגרמו יחולו על הלקוח או העוסק.

המצבים הבאים אינם מכוסים על ידי האחריות החינמית:

1) אי התקנה או שימוש כנדרש במדריך ההוראות גורם לנזק למוצר;

2) המוצר חרג מתקופת האחריות ותקופת האחריות;

3) התווית או המספר הסידורי נגד זיוף המוצר שונו או נמחקו;

4) המוצר תוקן או פורק ללא אישור של החברה שלנו;

5) ללא רשות מחברתנו, הלקוח משנה באופן שרירותי את קובץ ההגדרות או נזקי הווירוסים שלו וגורם לתקלה במוצר;

6) נזק שנגרם מהובלה, טעינה ופריקה וכדומה בדרך חזרה לתיקון הלקוח;

7) המוצר ניזוק עקב גורמים מקריים או פעולות אנושיות, כגון מתח כניסה לא תקין, טמפרטורה גבוהה, חדירת מים, נזק מכני, שבירה, חמצון חמור או חלודה של המוצר וכו';

8) המוצר ניזוק עקב כוחות טבע שאי אפשר לעמוד בפניו כמו רעידות אדמה ושריפות.